Sorbische/wendische Bräuche
Serbske nałogi / Serbske nałožki

Die Lausitz, ein Landstrich im Osten der Bundesländer Brandenburg und Sachsen, ist die Heimat der Sorben (Wenden), des kleinsten slawischen Volkes. Neben der Begegnung mit einer anderen Sprache werden die Besucher überrascht sein, die vielfältige Pflege noch lebendiger Volksbräuche zu erleben. Besonders anziehend dabei sind die festlichen Volkstrachten, die zu diesen Anlässen getragen werden. Brauch und Tracht sind regional unterschiedlich, die Aufnahmen belegen es. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit erheben zu wollen, werden hier die noch lebendigen sorbischen Bräuche mit einer kurzen Erläuterung vorgestellt.


Łužyca, krajina w pódzajtšu Zwězkoweju krajowu Bramborskeje a Sakskeje, jo domownja Serbow, nejmjeńšego słowjańskego naroda. Pódla zmakanja z drugeju rěcu budu woglědarje pśechwatane,  wjelerake woplěwanje hyšći žywych ludowych nałogow dožywjaś. Wósebnje wabjeca jo swěźeńska drastwa, ako se k tym góźbam njaso. Nałog a drastwa se regionalnje rozeznawaju, fota to wobkšuśiju. Pó prědnyma nakładoma tych knigłow 1992 a 1996 su se wše nałogi w lětoma 2005 a 2006 znowego sfotografěrowali, teke tekst jo se kradu pśeźěłał a aktualizěrował. Bźez wupominanja za dopołnosć pśedstajijomy how hyšći žywe serbske nałogi z krotkim wujasnjenim.
(Niedersorbisch / dolnoserbšćina)

Łužica, krajina we wuchodźe Zwjazkoweju krajow Braniborskeje a Sakskeje, je domizna Serbow, najmjeńšeho słowjanskeho naroda. Pódla zetkanja z druhej rěču budu wopytowarjo překwapjeni, wjelerake pěstowanje ludowych nałožkow dožiwjeć. Wosebje wabjaca je swjedźenska drasta k tutym přiležnosćam. Nałožk a drasta so po regionach rozeznawaja, to wobkruća fota. Po prěnimaj nakładomaj knihi 1992 a 1996 buchu wšitke nałožki w lětomaj 2005 a 2006 znowa sfotografowane, tež tekst je so sylnje wobdźěłał a aktualizował. Bjez naroka na dospołnosć předstajimy tu hišće žiwe serbske nałožki z krótkim wujasnjenjom.

(Obersorbisch / hornjoserbšćina)